I kø for å sone

Mens politiet har fått økte bevilgninger og får unna sakene mer effektivt, forsinkes strafferettsbehandlingen av manglende kapasitet hos dem som skal avgjøre om de tiltalte er skyldige og om de skal puttes i fengsel. Foto: Terje Pedersen, ANB.

Norsk politi har blitt flinkere. Etterforskningen er mer effektiv. Flere forbrytelser oppklares. Og flere kriminelle pågripes. Det straffer seg.

Stadig flere må vente for å sone sin straff. Siden 2009 er soningskøene ved norske fengsler mer enn tredoblet. VG fortalte før helga at 1144 personer sto i kø for å få sone. Hovedgrunnen er at norske domstoler ikke makter å ta unna sakene like raskt som politiet gjør seg ferdig med dem. Personer som sitter i varetekt i påvente av rettsbehandling legger beslag på stadig flere plasser i fengslene. Da blir det færre celler igjen til dem som allerede er dømt, og venter på å tilbringe uker, måneder og år innenfor murene.

Du kan også følge de daglige kommentarene i denne sonen via Twitter

Oppskriftene på å få ned fengselskøene er ikke like åpenbare denne gangen som den var da daværende justisminister Knut Storberget i 2006 satte i gang et betydelig arbeid for å fengselskapasiteten. Siden da har det kommet 890 nye soningsplasser. Nå er det domstolene som har blitt en propp i systemet. Mens politiet har fått økte bevilgninger og får unna sakene mer effektivt, forsinkes strafferettsbehandlingen av manglende kapasitet hos dem som skal avgjøre om de tiltalte er skyldige og om de skal puttes i fengsel. Uten at domstolene settes i bedre stand til å gjøre sin del av jobben like godt som politiet, vil den store varetektsbelastningen på vårt fengselsvesen fortsette.

Dette vil koste penger, men det er ikke den eneste løsningen. Utenlandske straffedømte fra land Norge har utleveringsavtale med, må overføres til sitt hjemland raskere enn i dag. Dette er et uttalt mål som Justisdepartementet bør sørge for etterleves bedre enn hittil. Ordningen med hjemmesoning med elektronisk kontroll er et godt tiltak som har frigjort fengselsplasser. De gode erfaringene tilsier at ordningen bør utvikles og utvides slik at den kan brukes hyppigere. Dagens fengselsvesen belastes også med småkriminelle narkomane. Mange av dem kunne hatt bedre muligheter til en annen løpebane hvis vårt samfunn hadde maktet å gi dem et bedre, mer enhetlig og mer sammenhengende behandlingstilbud.

Soningskøer er ikke bare en belastning for samfunnet. Det er også slitsomt for den som er dømt og venter på å få gjort opp for seg. Livet blir satt på vent inntil straffen er sonet. For noen blir ventetiden for å komme i fengsel som en slags tilleggsstraff. Andre begår flere lovbrudd, som også skal etterforskes og behandles i domstolene, mens de venter på å få sone. Kortest mulig tid fra dom har falt til soning av straffen kan begynne, er viktig for både samfunnets og den dømtes rettsikkerhet.

Den absolutt mest effektive måten å fjerne fengselskøene på, er å redusere kriminaliteten. Det er et tema som handler om langt mer enn det politiet, rettsvesenet og fengslene er i stand til å utrette.

Vist 390 ganger. Følges av 5 personer.

Kommentarer

Tja, har norsk politi virkelig blitt flinkere ? Jeg tviler. Befolkningen har økt kraftig. Det gir i seg selv flere lovbrudd og anmeldelser..

I Norge har vi også en noe spesiell situasjon. Antall anmeldte lovbrudd av mildere karakter – som f.eks trafikkriminalitet, brudd på arbeidsmiljøloven og “lettere” typer av vinningskriminalitet og skadeverk – har i perioden 2005-2011 gått noe ned. Til samme tid har antall anmeldelser av svært grov kriminalitet økt kraftig.
Antall anmeldte narkotikasaker har økt med 14% mens overgrep og sedelighetssaker har økt med hele 40% !

Årsakene til dette er sammensatt. Men det er ingen tvil om at politiet nå mer eller mindre har gitt opp å etterforske en del forbrytelser. Skadeverk, mindre vinningsforbrytelser osv blir ikke etterforsket, og det er faktisk ganske vanlig at man etter kort tid får melding om at saken er henlagt uten at en eneste politimann har sett på saken. Anmeldelse med påfølgende henleggelse er en ren formalitet. Publikum har derfor gitt opp, og anmelder ikke lenger slike saker med mindre det er nødvendig på grunn av forsikringsoppgjør.
En svært negativ effekt av dette, er at lovbrytere får utvikle sin kriminelle løpebane i fred.

Ja, vi mangler kapasitet ved domstolene. Det samme gjør vi i både politiet og fengselsvesenet. Dette skyldes utelukkende dårlig politisk ledelse. Når man ser at befolkningen og kriminaliteten vokser, må man vurdere hvordan dette vil påvirke samfunnet og dets institusjoner. Deretter må man legge en plan for å møte disse utfordringene, tilføre nødvendige ressurser og deretter sørge for at planene gjennomføres.

I Norge har vi gjennom de siste årene dessverre manglet alt dette. Virkelighetsforståelsen har vært fraværende, planene usammenhengende og gjennomføringsevnen har vært lik null. Dessverre.

Den absolutt mest effektive måten å fjerne fengselskøene på, er å redusere kriminaliteten

Genialt !

“Fjernbetjente lensmannskontor kan bli en realitet dersom norsk politi sentraliseres.”
Siden alt er fryd og gammen og politiet kan komme til å fjerne 150 lensmannskontor, får vel kanskje tyvene sitt eget drømmeparadis i utkantnorge – ingen ansatte i politiet skal jo da lengere være tilgjengelig for publikum og skjer det noe kan man risikere å vente i både timer og dager før politiet innfinner seg.

Denne nyvinningen ser ut til å fjerne politiet helt fra deres hoveoppgave nemlig å være tilgjengelig for publikum istedet vil den foreslått nye metoden distansere eller isolere politiet totalt vekk fra dem de skal tjene.
Da blir vi som publikum sittende igjen med __ og et eget boblepoliti, det er vi slett ikke tjent med.

Verken det offentlige eller de som skal sone er tjent med at det er soningskø, men nå er det snart kø for alt.

Arthur vi får håpe den neste køen er køen ut av regjeringskontorene i september/oktober

Annonse

Nye bilder